Bruksvilkår og retningslinjer for databehandling

Bruksvilkår og retningslinjer for databehandling

I. Alminnelige bestemmelser

 

I/1. Operatøren

Dette nettstedet drives av AHI Roofing Kft. (registrert forretningssted: H-8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14.; selskapsregisternummer: 19-09-511580; e-post: office@gerardroofs.eu, heretter omtalt som ‘operatøren’, og med hensyn til databehandling, som ‘den behandlingsansvarlige’). Personlopplysninger som oppgis av brukere på nettstedet behandles av operatøren.

 

I/2. Brukeren

Brukere omfatter alle personer som besøker nettstedet eller bruker dets tjenester, uavhengig av registrering. Enkelte tjenester kan kun brukes av registrerte brukere.

 

I/3. Omfanget og endring av retningslinjene

Disse bruksvilkårene og retningslinjene for databehandling (heretter omtalt som "retningslinjene") gjelder tjenestene og databehandlingen som utføres av operatøren knyttet til dette nettstedet (heretter kalt "nettstedet").

Hvis ikke annet er bestemt i dette dokumentet, skal retningslinjene ikke gjelde tjenester og databehandling knyttet til markedsføring, konkurranser, tjenester, eller andre kampanjer og innhold meddelt av tredjeparter som annonserer eller på annet vis opptrer på nettstedet. Om ikke annet er bestemt her, gjelder ikke retningslinjene tjenestene og databehandlingen til nettsteder og tjenesteleverandører som er knyttet til nettstedet via en lenke som finnes på nettstedet.

Operatøren forbeholder seg retten til å endre retningslinjene. Operatøren skal informere brukerne om tidligere endringer på forespørsel. Operatøren skal kunngjøre endringer av retningslinjene på nettsiden, og endringene trer i kraft først etter en slik kunngjøring. Når endringen er kunngjort på nettstedet, gjelder den for brukerne uten ytterligere varsel eller handling. Operatøren er ikke forpliktet til å sende en egen melding om endringer til brukerne.

 

I/4. Virksomheten til operatøren, målet med nettstedet

Operatøren er et selskap som arbeider med profesjonell distribusjon og produksjon av GERARD, og som ikke utfører sine tjenester bare i Ungarn, men distribuerer de nevnte produktene i hele Europa.

Formålet med det foreliggende nettstedet er å presentere produktene som distribueres og tjenestene som utføres av selskapet for alle besøkende, og samtidig gi informasjon om hvordan slike produkter og tjenester kan skaffes, og om operatøren og dennes virksomhet.

 

I/5. Gjeldende rett

Operatøren er selskap som er stiftet i Ungarn og som utfører sin virksomhet primært i henhold til ungarsk rett. Hvis det yter tjenester – inkludert markedsføring og distribusjon – utenfor Ungarns grenser, skal lovene i det aktuelle landet gjelde.

Der valg av domsmyndighet er mulig, erklærer operatøren at Ungarns lover skal gjelde.

I tilfelle forskjellige domstolers eller myndigheters jurisdiksjon er mulig, erklærer operatøren sitt valg av Ungarns myndigheters og domstolers domsmyndighet.

 

 

II. Databehandling

 

II/1. Det rettslige grunnlaget og prinsippene for databehandling

Personlopplysninger behandles av operatøren.

Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er frivillig samtykke fra berørte personer. Ved å bruke nettstedet og registrere seg på dette, godtar de berørte personene betingelsesløst de gjeldende retningslinjene. De gjeldende retningslinjene skal regnes som forsvarlig varsling gitt til de berørte personene.

Operatøren behandler kun personopplysninger som er oppgitt av den registrerte, eller produsert gjennom den registrerte personens aktiviteter i forbindelse med nettstedet. Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å handle med full respekt for de registrertes rettigheter.

Alle personopplysninger blir behandlet av operatøren med sikte på å yte og utvikle tjenestene til nettstedet. Derfor er formålet med behandlingen av personopplysninger å identifisere de registrerte og yte tjenestene, samt analysere og utvikle nettstedet. Operatøren behandler ikke data som ikke er nødvendig for å oppnå de ovennevnte formålene.

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at følgende prinsipper for behandling av personopplysninger blir fulgt:

- personopplysningene kan kun behandles i et særskilt øyemed;

- alle faser av databehandlingen utføres i overensstemmelse med dette særskilte øyemedet, inkludert omfanget av data som behandles;

- personopplysninger samles inn og behandles på en rettferdig og lovlig måte;

- opplysningene er riktige, fullstendige og oppdaterte;

- hvis det ikke er nødvendig å identifisere den registrerte, skal databehandlingen modifiseres slik at identifisering av den registrerte blir umulig;

- de registrerte personenes rettigheter blir tilfredsstillende ivaretatt;

- den registrerte blir behørig varslet og gjort oppmerksom på det ovenstående og på det nøyaktige omfanget av hans/hennes personopplysninger som behandles.

 

 

II/2. Stedet for databehandling, gjeldende lov

Databehandling foregår i operatørens hovedkvarter, filial eller andre lokaler, eller i lokalene til den tekniske databehandleren som yter tjenester til operatøren i henhold til en kontrakt. Beslutninger knyttet til databehandlingen treffes av operatøren.

Med hensyn på bestemmelsene i avsnitt I/5 er databehandleren et ungarsk rettssubjekt, og databehandlingen finner sted i Ungarn. Følgelig skal Ungarns rettsbestemmelser gjelde for behandlingen av personopplysninger, fremst Lov CXII av 2011 om Informasjonsselvbestemmelse og informasjonsfrihet.

Under databehandlingen overholder operatøren bestemmelsene i Parlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (Personverndirektivet).

 

II/3. Registrering

Det kreves ikke registrering for å besøke nettstedet, men en del av tjenestene er bare tilgjengelige for registrerte brukere.

 

II/4. Hensikten og hovedregler for behandling av personopplysninger

Hensikten med behandlingen av opplysningene som er oppgitt ved registrering er primært å identifisere og kommunisere med brukere. Ytterligere hensikter med databehandlingen er å yte nettstedets tjenester, utvikle slike tjenester, og sende av nyhetsbrev og annonser til brukerne.

Under databehandlinge skal operatøren handle i samsvar med relevante lovbestemmelser, herunder spesielt Ungarns lov CXII av 2011 om informasjonsselvbestemmelse og informasjonsfrihet.

Det rettslige grunnlaget for databehandling er i hvert tilfelle samtykket til den registrerte.

Operatøren forbeholder seg retten til å endre innholdet i registreringsskjemaet, slette datafelt eller opprette nye, spesielt hvis dette blir nødvendig eller berettiget på grunn av brukernes krav eller endrede lovbestemmelser. Operatøren skal varsle brukerne om endringene. Opplysningene som er oppgitt av brukerne kan ikke endres av operatøren.

I tillegg til det ovennevnte, kan visse tjenester krever ytterligere databehandling. Operatøren skal i hvert tilfelle gi riktig informasjon om detaljene ved en slik databehandling basert på frivillig samtykke fra brukerne.

 

II/5. Tilgang til de behandlede opplysningene, dataoverføring, bruk av opplysningene

Det gis tilgang til opplysningene til personer som handler i operatørens regi –spesielt agenter og ansatte – og som trenger disse opplysningene for å utføre sin virksomhet, og er kjent med forpliktelsene som er knyttet til databehandling.

Operatøren kan gjøre de behandlede opplysningene tilgjengelige for tredjeparter kun dersom dette er uttrykkelig godkjent av den registrerte brukeren eller dette kreves av en lovbestemmelse.

Operatøren skal ha rett til å bruke tjenestene til en teknisk databehandler i forbindelse med visse tekniske operasjoner, i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Den tekniske databehandleren er kun autorisert til å gjennomføre beslutningene som er gjort av operatøren, i samsvar med operatørens instrukser. Oppdrag gitt til en teknisk databehandler påvirker ikke operatørens ansvar.

I samsvar med bestemmelsene i avsnitt II/4, bruker operatøren opplysningene som oppgisav brukeren først og fremst med henblikk på identifikasjon, kommunikasjon, utføring og utvikling av tjenester, og med sikte på å sende nyhetsbrev og reklame.

Operatøren har rett til å bruke opplysningene til statistiske formål, men bare i en form som gjør dem ikke-identifiserbare. Operatøren har rett til å bruke de tekniske dataene som er registrert i samsvar med bestemmelsene i avsnitt II/11 tilstatistiske formål.

 

II/6. Databehandling for markedsføring og forskning

Operatøren har rett til å bruke kontaktopplysninger som oppgis av brukere (e-postadresse, postadresse, telefonnummer, osv.) til å sende elektronisk post om operatøren, dens virksomhet og nettsiden i markedsføringsøyemed, samt å sende nyhetsbrev knyttet til tjenesten, brev som inneholder reklame, eller andre meldinger av lignende art til brukeren. Ved å registrere seg gir brukeren sitt uttrykkelige samtykke til at operatøren kan legge ved reklame i varsler, nyhetsbrev og andre informasjonsbrev.

Ved registrering, gir brukeren sitt uttrykkelige samtykke til at operatøren kan sende ham / henne direktereklame, og bruke hans/hennes opplysninger til dette formålet. Samtykket gjelder all kommunikasjon som sendes via e-post, telefon, post eller annen måte.

Brukerne gir sitt samtykke til at operatøren kan bruke opplysningene som produseres ved bruk av nettstedet i reklameøyemed for å kunne sende målrettede, tilpassede tilbud til brukerne.

Operatøren kan benytte de behandlede opplysningene som til å tilpasse markedsføringsinnslagene som vises på nettstedene som er lastet ned, og til å velge nettstedet som skal lastes når en bruker forlater dette nettstedet. Disse operasjonene utføres automatisk uten menneskelig inngrep ved hjelp av et dataprogram.

Opplysningene som behandles kan brukes av operatøren i forbindelse med spørreundersøkelser og markedsundersøkelser, til å gjøre utvalg til en undersøkelse, eller til å kontakte brukere i løpet av undersøkelsen.

 

II/7. Databehandlingens varighet

Operatøren skal slette opplysningene hvis:

- det er mot loven å behandle dem, eller hvis lovbestemmelser krever slik sletting;

- den registrerte krever det;

- opplysningene er mangelfulle eller uriktige, og dette gjør dem umulige å bruke;

- formålet med databehandlingen er utdatert;

- det blir beordret av en myndighet eller domstol.

 

Brukeren kan be om at hans/hennes personlige opplysninger skal slettes. Om en slik forespørsel fremmes av den registrerte brukeren, skal operatørens system slette opplysningene innen fem virkedager. Sletting av opplysninger som er påkrevet for registrering fører til sletting av registreringen.

Sletting av personopplysninger betyr å gjøre data ugjenkjennelig på en slik måte at sammenhengen mellom opplysningene og den registrerte er umulig å gjenopprette.

I tilfelle det er et privatrettslig kontraktsforhold mellom brukeren og operatøren, skal disse bestemmelsene også finne anvendelse på databehandlingen. I et slikt tilfelle kan personopplysningene behandles med henblikk på å kunne håndheve privatrettslige fordringer. I tilfelle en forvaltningsprosess eller rettssak er startet fordi brukeren har handlet ulovlig, kan operatøren behandle opplysningene med henblikk på å kunne av hensyn til avslutning av en slik prosedyre.

 

II/8. De registrertes rettigheter og personvern

Brukeren har rett til å endre sineopplysninger, og i tilfelle av falsk informasjon som han / hun ikke kan endre, å be operatøren om å endre dem. Brukeren har rett til å slette sine egne opplysninger eller hele sin registrering. Brukeren kan be om informasjon om hvordan hans/hennes opplysninger behandles. Operatøren kan også gi slike opplysninger via elektronisk post.

 

II/9. Sletting av registrering og data etter forespørsel fra den registrerte

Brukeren kan be om å få sin registrering slettet. Operatøren oppfyller kravet innen fem virkedager. Hvis brukeren sletter sin registrering, vil han / hun ikke ha rett til å motta tjenester som krever registrering.

Etter at registreringen er slettet, kan operatøren bruke opplysningene til statistiske formål i en form som ikke muliggjør identifikasjon; dette betyr dog ikke at det er mulig å gjenopprette registreringen senere.

I tilfelle det er tvil om slettingen er bestilt av den registrerte - spesielt dersom forespørselen om sletting ikke er mottatt fra e-postadressen som er oppgitt av den registrerte – kan operatøren be om at den registrerte legitimerer seg på riktig måte.

II/10. Datasikkerhet

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak som er nødvendige for å sikre datasikkerheten, særlig mot urettmessig tilgang, endring, overføring, tilgjengeliggjøring, sletting eller ødeleggelse, samt mot utilsiktet ødeleggelse eller skade.

Operatøren sikrer datasikkerheten ved å ta de nødvendige tekniske og organisatoriske forholdsreglene.

 

II/11. Databehandling til tekniske formål

Operatørens system registrerer automatisk IP-adressen til brukerens datamaskin, startdato for besøket, og i visse tilfeller - avhengig av datamaskinens innstillinger - type nettleser og operativsystemet. Opplysninger som registreres slik kan ikke kombineres med andre personopplysninger. Behandlingen av disse opplysningene tjener kun statistiske formål.

Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å legge datafiler (informasjonskapsler, cookies) på brukerens datamaskin, under forutsetning av at en særskilt varsling vises på brukerens dataskjerm.

 

II/12. Personvernregister

 

Operatøren har varslet personvernkommisæren om sin databehandlingsvirksomhet for å bli ført inn i registeret som oppbevares av kommissæren. Etter å ha mottatt registreringsnummeret, vil den behandlingsansvarlige oppgi det i disseretningslinjene.

 

III. Regler som gjelder for brukere

 

III/1. Forpliktelsene og ansvaret til brukerne

Når brukeren oppgir sine opplysninger, skal brukeren utvise rimelig aktsomhet. Operatøren skal ikke holdes ansvarlig for skader som følger av mangel på riktig databeskyttelse på brukerens side.

Brukeren kan bruke nettstedet på eget ansvar. Operatøren tar ikke ansvar for skader eller ulemper som oppstår på brukerens side som følge av at brukeren ikke utviser rimelig aktsomhet ved bruk av nettstedet. Brukeren kan gjøre sine opplysninger offentlige eller tilgjengelige for andre på eget ansvar.

Ved bruk av nettstedet plikter brukeren å opptre rettferdig og med tilbørlig hensyn til andres rettigheter og interesser.

Brukeren plikter å overholde gjeldende lovbestemmelser under bruk, og å avstå fra enhver aktivitet som er ulovlig eller krenker interessene til andre personer. Spesielt, men ikke begrenset til følgende, plikter brukeren å respektere andre menneskers rett til privatliv, moralske rettigheter og immaterielle rettigheterisær bestemmelser om beskyttelse av litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk, oppfinnelser, mønstre, bruksmønstre, varemerker og kommersielle merker som er vernet av åndsverkslover. Brukeren plikter å avstå fra å begå lovbrudd eller kriminalitet, og videre, fra å bruke ord eller uttrykk som er uanstendige, usømmelige eller kan sjokkere andre mennesker.

Alle brukere skal unngå aktiviteter som hindrer normal bruk av nettstedet. Alle brukere skal unngå enhver aktivitet som skader operatørens interesser. Brukeren forplikter seg spesielt til:

−         Å avstå fra å forstyrre eller hindre nettstedets drift;

−         Å unngå enhver aktivitet som tar sikte på å tilegne seg eller bruke operatørens forretningshemmeligheter og andre konfidensielle opplysninger;

−         Å avstå fra all kommunikasjon som inkluderer uriktige opplysninger om tjenesten;

−         Å inngå alle aktiviteter som truer IT-sikkerheten på nettstedet;

−         Å avstå fra all aktivitet som tar sikte på å avertere produktene eller tjenestene til brukeren eller noen annen person.

I tillegg til ovennevnte, kan operatøren vedta ytterligere restriksjoner, som brukeren skal varsles om.

Under bruken av nettstedet kan brukerne kun offentliggjøre eller gjøre tilgjengelig personopplysninger om andre personer med samtykke fra de registrerte personene det gjelder. Slikt samtykke kreves ikke når det gjelder opplysninger som er kommet frem gjennom den registrertes offentlige opptredener, eller data som tidligere er offentliggjort av den registrerte brukeren uten restriksjoner.

Ved registrering kan brukerne kun oppgi sine egne personopplysninger. Å oppgi andres opplysninger regnes som ulovlig databehandling, og kan få følger under de aktuelle lovbestemmelsene. Ved misbruk av andres opplysninger, vil operatøren bistå myndighetene i å undersøke overtredelsen og identifisere gjerningsmannen.

Begrensningene som er fastsatt i dette avsnittet skal gjelde for alle besøkende av nettstedet.

 

III/2. Saksgang mot brukere og brukere som begår overtredelser

Skulle brukeren krenke bestemmelsene i retningslinjene eller juridiske bestemmelser, kan operatøren slette brukerens registrering. I dette tilfellet opphører brukerens registrering og han / hun kan ikke bruke nettstedets tjenester lenger.

Dersom rettssak eller forvaltningsprosess kan iverksettes mot brukeren basert på brukerens urettmessige oppførsel, kan operatøren, uavhengig av sletting, lagre de av brukerens opplysninger som er nødvendige for identifisering samt opplysninger om overtredelsen, og overgi slike opplysninger til de myndighetene som forfølger saken.

Dersom brukeren krenker rettighetene til en tredjepart, og en slik tredjepart har rett til å gå til sak, kan operatøren overgi opplysninger til en slik tredjepart, forutsatt at denne tredjeparten beviser at han/hun har rettslig interesse i saken.

 

 

IV. Avgrensning av operatørens ansvar

 

IV/1. Kontinuiteten i tjenesten

Operatøren plikter å treffe alle rimelige tiltak for å sikre at tjenesten er uforstyrret og uavbrutt. Tatt i betraktning at tjenesten er gratis, kan ikke operatøren garantere at tjenesten til alle tider vil være uavbrutt, og kan heller ikke holdes ansvarlig for at tjenesten blir suspendert eller opphører. Operatøren skal treffe rimelige tiltak for å løseforstyrrelser eller driftsmessige problemer som oppstår under nettstedets drift, men kan ikke holdes ansvarlig for slike forstyrrelser eller problemer.

Operatøren påtar seg intet ansvar for oppførselen til brukerne.

Operatøren treffer alle nødvendige tiltak for å sikre brukernes personvern.

 

IV/2. Ansvar for informasjonen på nettstedet

Operatøren bruker nettstedet til å vise frem sine egne produkter og tjenester. Operatøren treffer alle rimelige tiltak for å sikre at informasjonen er nøyaktig og fullstendig, men påtar seg ikke ansvar dersom informasjonen på nettstedet ikke helt samsvarer med produktene og tjenestene som tilbys av operatøren.

Informasjonen som er oppgitt på nettstedet gjelder ikke som et tilbud. Operatøren påtar seg ikke noe ansvar dersom produkter og tjenester som vises på nettsiden ikke vil blir tilgjengelige i fremtiden i i mengden og kvaliteten som vises på nettstedet.

Informasjonen som er oppgitt på nettstedet tjener kun til informasjonsformål, og skal ikke under noen omstendigheter anses som operatørens kontraktsmessige erklæringer, offisielle meldinger eller bruksanvisninger.

Operatøren skal ikke holdes ansvarlig på noen måte hvis informasjonen på nettsiden avviker fra informasjon fra andre distributører om de samme produktene eller tjenestene.

Informasjonen på nettstedet omfatter ikke all informasjon om bruk av produktene og tjenestene, og er ikke jevngod med ekspertråd.

IV/3. Erstatningsansvar

Operatøren er ansvarlig for eventuelle skader som påføres en registrert bruker som følge av ulovlig behandling eller ved brudd på krav til datasikkerhet. Tilsvarende er operatøren ansvarlig for brudd på personlighetsrettighetene til en registrert bruker som følge av ulovlig behandling eller ved brudd på krav til datasikkerhet.

Operatøren kan unntas fra ansvaret dersom denne beviser at skaden eller bruddet ble forårsaket av årsaker som ligger utenfor operatørens kontroll. Ingen erstatning eller bot skal betales der skaden ble forårsaket av tilsiktet eller alvorlig uaktsomhet fra den fornærmedes (dvs. den registrerte brukerens) side.

 

For tilfeller som ikke dekkes av disse retningslinjene skal bestemmelsene i Ungarns lov CXII 2011 om informasjonsselvbestemmelse og informasjonsfrihet gjelde.

 

 

V. Håndheving av rettigheter

 

V/1. Innvendinger som er innsendt til operatøren

Brukere kan sende klager og innsigelser direkte til operatøren, som skal treffe alle rimelige tiltak for å håndtere og bøte på potensielle overtredelser. Operatøren undersøker de innsendte klagene, og varsler brukeren om beslutningen og tiltakene som treffes.

 

V/2. Andre måter å håndheve rettighetene på

 

Brukeren kan håndheve sine rettigheter i samsvar med Ungarns lov CXII av 2011 om informasjonsselvbestemmelse og informasjonsfrihet på følgende måte:

- Han/hun kan rette klager direkte til datakontrolløren, som skal undersøke klagen i samsvar med Seksjon V/1;

- Han/hun kan ha innsigelser på databehandlingen, og datakontrolløren må i så fall undersøke innsigelsen innen 15 dager, og treffe en avgjørelse;

- Han/hun kan henvende seg til Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [Den nasjonale myndigheten for datavern og informasjonsfrihet, National Authority of Data Protection and the Freedom of Information];

- Gå rettens vei for å få håndhevet sine rettigheter.

 

 

Retningslinjer for informasjonskapsler (cookies)

 

Varsling om informasjonskapsler:

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies), både egne og tredjeparters. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. (mulige handlinger: Fin ut mer / Jeg samtykker)

Detaljer under «Finn ut mer»:

De følgende opplysningene skal gjøre kunden kjent med visse detaljer om plasseringen, bruken og administrasjonen av informasjonskapsler fra nettstedet gerardroofs.eu. De gir også noen nyttige lenker forbundet med temaet. Hvis du trenger mer informasjon som ikke er tatt med under, vennligst kontakt oss på: office@gerardroofs.eu

 

VENNLIGST LES NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET

Disse retningslinjene forklarer hvordan informasjonskapsler brukes på dette nettstedet. Retningslinjene kan bli endret nå og da. Når vi gjør det, vil vi gjøre deg klar over det på egnet vis, som ved å legge ut de reviderte retningslinjene på denne siden med en ny «Sist oppdatert»-dato. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at det plasseres informasjonskapsler på datamaskinen din i henhold til betingelsene i disse retningslinjene. Hvis du ikke ønsker å godta informasjonskapsler fra dette nettstedet, ber vi deg enten deaktivere informasjonskapsler eller avstå fra å bruke nettstedet.

 

 

HVA ER INFORMASJONSKAPSLER?

 

En informasjonskapsel er en ren tekststreng med opplysninger som et nettsted overfører til nettleserens cookie-fil på datamaskinens harddisk, så nettstedet kan gjenkjenne deg når du besøker det på nytt, og huske visse opplysninger om deg. Dette kan omfatte sider du har besøkt, menyvalg du har gjort, alle bestemte opplysninger du har skrevet inn i skjemaer, og tid og dato for besøket ditt.

 

Det er to slags informasjonskapsler:

 

Vesentlige informasjonskapsler: Dette er informasjonskapsler som trengs for at nettstedet skal virke skikkelig. De lar oss tilby tjenester som nettstedets bookingagent, tilgang til kontoer og handlekurv-funksjonalitet. Hvis disse blir deaktivert, kan ikke brukeren anvende disse tjenestene.

 

Ytelses-informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene brukes til å overvåke nettstedets ytelse og fremheve deler av nettstedet som er relevante for brukerens besøk. De lar oss rette feil og oppdage effektive lenkeløsninger. De samler ikke inn opplysninger som kan identifisere brukeren.

 

 

HVA ER TREDJEPARTS INFORMASJONSKAPSLER?

 

Tredjeparts informasjonskapsler stilles inn av en annen organisasjon enn eieren av nettstedet du besøker. For eksempel kan nettstedet bruke et tredjeparts analyseselskap som stiller inn en informasjonskapsel for å yte tjenesten sin. Nettstedet du besøker kan også ha innebygd innhold fra tjenester som YouTube eller Flickr, og disse tjenestene kan stille inn egne informasjonskapsler. Et nettsted kan bruke et tredjeparts reklamenettverk for å levere målrettet reklame på nettstedet, og dette kan også gi muligheten til å spore surfingen din mellom forskjellige nettsteder. Dette nettstedet bruker ikke denne typen informasjonskapsel.

 

 

INFORMSJONSKAPSLER, SIKKERHET OG PERSONVERN

 

Informasjonskapsler er IKKE virus. Informasjonskapsler bruker et rent tekstformat. De er ikke kompilert kode, så de kan ikke kjøres, og er heller ikke selvkjørende. Følgelig kan de ikke kopiere seg selv og spre seg til andre nettverk for å kjøres og repliseres på nytt. Siden de ikke kan utføre disse funksjonene, faller de utenfor standarddefinisjonen av virus.

 

Informasjonskapsler KAN imidlertid brukes til ondsinnede formål. Siden de lagrer informasjon om brukerens surfepreferanser og -historie, både om et bestemt nettsted og surfing mellom flere nettsteder, kan informasjonskapsler brukes som en form for spionvare. Mange antispionvareprodukter er godt klar over dette problemet, og flagger rutinemessig informasjonskapsler som kandidater for sletting etter standardsøk etter virus og/eller spionvare.

 

 

Å AVSLÅ INFORMASJONSKAPSLER

 

De fleste nettlesere er i utgangspunktet stilt inn på å godta informasjonskapsler. Du har imidlertid muligheten til å deaktivere informasjonskapsler hvis du vil, generelt gjennom nettprogramvarens nettlesingsinnstillinger. Det kan også være mulig å konfigurere nettlesingsinnstillingene slik at bestemte informasjonskapsler godtas, eller at du varsles hver gang en ny informasjonskapsel skal til å lagres på maskinen din, slik at du kan bestemme deg for å godta eller avslå den. Du har forskjellige hjelpemidler tilgjengelig for å styre bruken av informasjonskapsler. For eksempel kan «Hjelp»-seksjonen i nettleseren bistå deg. Du kan også deaktivere eller slette de lagrede opplysningene som brukes av teknologi som minner om informasjonskapsler, som Local Shared Objects eller Flash-cookies, ved å endre nettleserens «tilleggsinnstillinger» eller besøke den vedkommende produsentens nettsted. Siden informasjonskapslene våre gir deg tilgang til noen av funksjonene på nettstedet vårt, anbefaler vi at du lar dem være aktivert. Hvis informasjonskapsler er deaktivert, kan det bety at du opplever redusert funksjonalitet eller blir forhindret fra å bruke dette nettstedet overhodet.

Mr. G
Din hjelpende hånd

Ønsker du mer informasjon? Spør Mr. G! Bli med ham på en opplevelsesrik tur!